İCRA VE İFLAS HUKUKU

İlke Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamında verdiğimiz başlıca avukatlık hizmetlerimiz;

 • T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerin, alacaklı vekili – borçlu vekili sıfatı ile temsil edilmesi
 • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ve ilamsız takiplerin yürütülmesi
 • Nafakaya ilişkin alacak ve borçların takibi ve yürütülmesi
 • Kambiyo senetlerinin (bono,çek,poliçe) icra kanalıyla takiplerinin yürütülmesi
 • İstihkak davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan takip ve davaların yürütülmesi
 • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davalarının yürütülmesi
 • İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davalarının yürütülmesi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının yürütülmesi
 • İhalenin feshi, kıymet taktirine itiraz davalarının yürütülmesi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla açılan takiplerin ve her türlü dava sürecinin yürütülmesi
 • Alacaklı vekili ya da borçlu vekili olarak bakılan diğer icra- iflas hukuku alanındaki davalar
 • Konkordato işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi